گنجور

 
ابن یمین

خداوندم مرا در علم منقول

زبان و دیده گویا کرد و بینا

بمعقولات نیزم دسترس هست

اگر چه نیستم چون ابن سینا

ترا گر مال بسیارست شاید

رضینا قسمه الجبار فینا

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode