گنجور

 
بلند اقبال

خونین جگرم ز گردش چرخ

افسرده دلم ز دور ایام

شام است همی که می شودصبح

صبح است همی که می شود شام

وآگاه نشد کسی به دوران

کآغاز چه بوده چیست انجام

 
sunny dark_mode