گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار
 

اهلا و سهلا: اهلا و سهلا ای نسیم بهار

کار ایران با خداست: با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

شام ایران روز باد: عیدنوروزاست هر روزی به ما نوروز باد

داد از دست عو!م: از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام

داد از دست خواص: از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص

از ماست که بر ماست: این دود سیه فام که از بام وطن خاست

ای مردم ایران‌!: ای مردم ایران همگی تند زبانید

مناظرهٔ ادبی (در جواب صادق سرمد از ادبای زمان): سرمدا! شعری که گفتی خوب بود

رباعی مستزاد: پروانه و شمع و گل شبی آشفتند