گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

اهلا و سهلا: اهلا و سهلا ای نسیم بهار - ای قاصد زلف یار

کار ایران با خداست: با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست - کار ایران با خداست

شام ایران روز باد: عیدنوروزاست هر روزی به ما نوروز باد - شام ایران روز باد

داد از دست عوام: از عوام است هرآن بد که رود بر اسلام - داد از دست عوام

داد از دست خواص: از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص - داد از دست خواص

از ماست که بر ماست: این دود سیه فام که از بام وطن خاست - از ماست که بر ماست

ای مردم ایران‌!: ای مردم ایران همگی تند زبانید - خوش‌نطق و بیانید

مناظره ادبی (در جواب صادق سرمد از ادبای زمان): سرمدا! شعری که گفتی خوب بود - صاف‌وبی‌تعقیدوخوش‌اسلوب‌بود

رباعی مستزاد: پروانه و شمع و گل شبی آشفتند - در طرف چمن

sunny dark_mode