گنجور

 
آذر بیگدلی

آه کز خیل بندگان سعید

آه کز زمرهٔ عباد شکور

فاضلی رفت زین جهان خراب

عارفی رفت زین سرای غرور

تقی متقی، که چون ز جهان

بجنان شد ز لطف رب غفور

گاه هستند محرمش غلمان

گاه هستند همدمانش حور

وسعت خلد، آمدش بنظر

رفت زین تنگنای پر شر و شور

چون دلش زین سرای ظلمانی

تنگ شد رفت سوی عالم نور

گفت تاریخ رفتنش آذر:

با محمد، تقی بود محشور(۱۱۷۱ه.ق)