گنجور

 
عنصری بلخی

چون بیامد بوعده بر سامند

آن کنیزک سبک زبام بلند

برسن سوی او فرود آمد

گفتی از جنبشش درود آمد

جان سامند را بلوس گرفت

دست و پای و سرش ببوس گرفت

 
جدول شعر