گنجور

 
آذر بیگدلی

هم بروش ظریفی، هم بصفا تمامی

سروی اگر بباغی، ماهی اگر ببامی

دم نزند بجایی، بیند اگر خطائی

خسروی از گدایی، خواجه یی از غلامی

کسوت فقر ازین پس خوش بودم، نه اطلس

میدهم ار دهد کس، جامه ی جم بجامی

گرد لب نگاری، خط نه پی شکاری

بر لب چشمه ساری، حسن فگنده دامی

آذر دلشکسته، بر سر ره نشسته؛

بلکه دهد خجسته پیکی ازو پیامی