گنجور

 
آذر بیگدلی

شد از مرگ برادر، دل خراب و سینه ریش از من؛

ندیده هیچ کس محزون تری در هیچ کیش از من

کنندم خلق منع از گریه و من آنچه می بینم

نباید بیش ازین در آه و زاری منع خویش از من

نبیند کس پس از من یا رب این ماتم که پندارم

ندیده است این مصیبت هیچ محنت دیده بیش از من

بمرگ آن برادر چون نگریم خون، که در مرگش

تسلی میدهندم خلق و میگریند بیش از من؟!

ندارد سودی آذر گریه، گر پیش آید اندوهی؛

که از آغاز نوش از دیگران بوده است و نیش از من

 
جدول قرآن کریم