گنجور

مظهر

 
عطار
عطار
 

اخطار: این کتاب از آثاری است که جعلی بودن انتساب آن به عطار تقریباً مسلم است (این پیوند را ببینید).

بسم الله الرحمن الرحیم

در نعت سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا علیه السلام و کسب فیوضات از آستان آن حضرت

در اشاره بکتب و تألیفات خود فرماید

مناجات

در تمثیل عیاران بغداد و خراسان فرماید

در آفرینش انسان و مبدأو معاد او فرماید

در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید