گنجور

 
عطار

اخطار: این کتاب به اشتباهاً عطار نیشابوری نسبت داده می‌شود اما در اصل متعلق به شاعری به نام «عطار تونی» است (این پیوند را ببینید). در فرصت مناسب انتقال این اثر از آثار عطار نیشابوری به مدخلی متعلق به شاعر واقعی آن صورت خواهد پذیرفت.

sunny dark_mode