گنجور

بیان وادی فقر

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر
 

بیان وادی فقر

گفتار معشوق طوسی (محمد) با مریدش

گفتار عاشقی که از بیم قیامت می‌گریست

حکایت پروانگان که از مطلوب خود خبر می‌خواستند

گفتار مردی صوفی با کسی که او را قفا زد

حکایت مفلسی که عاشق پسر پادشاه شد و بدین گناه او را محکوم به مرگ کردند

سال پاک‌دینی از نوری دربارهٔ راه وصال