گنجور

 
عارف قزوینی

ای محترم مدافع حریت عباد

ای قائد شجاع، هواخواه عدل و داد

کردی پی سعادت ما، جان خود فدا

پاینده باد نام تو، روحت همیشه شاد