گنجور

 
اثیر اخسیکتی

شکر، زلعل تو در لولوی خوشاب شکست

صبا بزلف تو ناموس مشک ناب شکست

شب شکسته چو در موکب مه تو براند

مه از کمال کرشمه بر آفتاب شکست

دو جزع ما، چو گهر بار گشت مهر عقیق

لبت بخنده خوش بر در خوشاب شکست

کباب دیده دلریش ما، بر آتش غم

لب تو هم نمکی تازه، بر کباب شکست

برات دار عذار تو خط هندی ترک

بنا شناخته این در دل خراب شکست

غلام آن خط مشکم که گوئی از عمدا

کسی خیال خطا در دل صواب شکست

 
sunny dark_mode