گنجور

 
اثیر اخسیکتی

ای اختری، که شاه کواکب غلام توست

این رجعت تو، حاصل صد انتقام توست

قدرت بلند باد، که بر قدر روزگار

اقبال تو بهینه لباس کرام توست

شاید، اگر نهیم بشکرانه درمیان

چشمی که بی جمال تو بر ماغرام توست

گر، زنده میشویم پس از مرک و افتراق

شاید که باوصال تو، مارا قیام توست

سهل است زندگیم غرض زندگی توست

از فتنه در ضمان امان و سلام توست

 
sunny dark_mode