گنجور

 
اهلی شیرازی

از آل علی هر چه ترا دل باشد

از شاه خراسان همه حاصل باشد

در موسی و سی و نه خلف فرقی نیست

ایشان چلشان یکی یکی چل باشد

 
sunny dark_mode