اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۷

از آل علی هر چه ترا دل باشد

از شاه خراسان همه حاصل باشد

در موسی و سی و نه خلف فرقی نیست

ایشان چلشان یکی یکی چل باشد