گنجور

 
ادیب الممالک

مروان بن محمد مروان بن حکم

در سال یکصد و سی و دو ارتحال یافت

در بام ملک نوبت عباسیان زدند

وز خاندان حرب شهی انتقال یافت

ز آن پس بسال ششصد و پنجاه و ششهمی

مستعصم از قضای الهی مثال یافت

بیچاره خاتم الخلفا بود و ناگهان

از خاتم الخلافه کفش انفصال یافت

یا للعجب که دوره عباس را ز چرخ

دولت «بقلب » آمد در «خون » زوال یافت

 
 
 
sunny dark_mode