گنجور

 
ادیب الممالک فراهانی
 

گفت ظریفی که دولت از حدث اندر

ریش بیالود و خم شدش کمر از دین

عین نجس را اگر ازاله توان کرد

کوژی و آلودگی نماند در بین

گفتمش ار طاهری نجس شود آنرا

شست توان و اندرین سخن نبود بین

لیک بشو دست زین خبیث ازیرا

پاک نگردد بشست و شو نجس العین