گنجور

 
ظهیر فاریابی
 

رویت از حسن در جهان سمر است

عقد زلفت نشیمن قمر است

زان رخ تازه ولب شیرین

همه آفاق پر گل وشکر است

تا دلم زان گل و شکر بچشید

هر زمان از قضا ضعیف تر است

تنگ روزی دلا که روزی او

به دهان تو و لب تو در است

عمر در عشق تو به سر بردم

دل ز حسرت هنوز تا به سر است

گفتی از دست عشق جان نبری

الحق این خود بشارتی دگر است

تن قضا را نهاده ام چکنم ؟!

که نه بیدار تو همین قدر است

در فراق تو هرکجا که دلی است

تا به گردن در آتش جگر است

نقد رایج به رسته غم تو

اشک چون سیم وچهره چو زر است

عاشقان را بهینه دستاویز

آه شبگیر وناله سحر است

با غمت دست در کمر کردم

زان دو دستم همیشه در کمر است

روی من در غمت چو دامن ابر

دایم از موج آب دیده تر است

چشم من در فراق چهره تو

کان یاقوت ومعدن گهر است

راست گویی که در افاضت جود

دست دربار شاه دادگر است

شاه عادل اتابک اعظم

که جهان با عطاش مختصر است

آنک نزدیک سمع مظلومان

نام او همچو مژده ظفر است

وانک در نسبت جهات کمال

آسمان زیرو قدر او زبر است

صیت اقبال او بگرد جهان

روز وشب همچو ماه در سفر است

ظلمت ظلم را اشارت او

چون تباشیر صبح پرده در است

ای که خلوت سرای قدرت را

چرخ چون حلقه از برون در است

نیست رایی برون پرده غیبت

که نه رای تو را از آن خبر است

سعی تیغ تو در معونت خلق

چون مقامات دِرّه عمر است

خاک درگاه تو به حکم شرف

افسر صد هزار تاجوَر است

آن همایست همتت که مقیم

بیضه آسمانش زیر پر است

هر کجا موکب تو نهضت کرد

بخت چون بندگانش بر اثر است

آتش فهر توست آنک به حجم

هفت دوزخ به جنب او شرر است

فیض احسان توست آنک به قدر

هفت دریا به نزد او شمر است

نظر همّت تو را هر شب

برتُتُقهای آسمان گذر است

مدتی شد که بر امید قبول

بنده در انتظار آن نظر است

شهریارا تو منگر آن کامروز

شعر من در زمانه مشتهر است

این نگه کن که نزد دانش من

شعر عیبست اگر چه هم هنر است

تا در ادراک چشم پیکر ماه

گاه چون نعل وگاه چون سپر است

چون سپر باد پشت جاهت پهن

که حسودت چو نعل پی سپر است