گنجور

آمار شعرها

 

کسایی » دیوان اشعار » به شاهراه نیاز

 

به شاهراه نیاز اندرون سفر مسگال

که مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت

وگر خلاف کنی طمع را و هم بروی

بدرّد ار به مَثَل آهنین بود هملخت


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » به نوبهار ...

 

به نوبهار جهان تازه گشت و خرم گشت

درخت سبز عَلَم گشت و خاک مُعْلَم گشت

نسیم نیمشبان جبرئیل گشت مگر

که بیخ و شاخ درختان خشک مریم گشت


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » جنازهٔ دوست

 

جنازهٔ تو ندانم کدام حادثه بود

که دیده ها همه مصقول کرد و رخ مجروح

از آب دیده چو طوفان نوح شد همه مرو

جنازهٔ تو بر آن آب همچو کشتی نوح


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » سرخ رویی و زرد رویی

 

نورد بودم ، تا ورد من مُورَّد بود

برای ورد مرا ترک من همی پرورد

کنون گران شدم و سرد و نانورد شدم

از آن سبب که به خیری همی بپوشم ورد


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » دولت سامانیان و بلعمیان

 

به وقت دولت سامانیان و بلعمیان

چنین نبود جهان با نهاد و سامان بود


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » دیده و اشک

 

دو دیدهٔ من و از دیده اشک دیدهٔ من

میان دیده و مژگان ستاره وار پدید

به جَزع ماند یک بر دگر سپید و سیاه

به رشته کرده همه گرد جَزع مروارید


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » نقش دوست

 

میانهٔ دل من صورت تو بیخ زده ست

چو مُهر کش نتوان باز کندن از دیوار


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » برف پیری

 

بنفشه زار بپوشید روزگار به برف

درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف

که برف از ابر فرود آید ، ای عجب ، هر سال

از ابر من به چه معنی همی بر آید برف ؟

از این زمانهٔ جافی و گردش شب و روز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » پنجاه سالگی شاعر

 

به سیصد و چهل یک رسید نوبت سال

چهارشنبه و سه روز باقی از شوال

بیامدم به جهان تا چه گویم و چه کنم

سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال

ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » شکفتن لاله و قدح

 

شکفت لاله ، تو زیغال بشکفان که همی

ز پیش لاله به کف بر نهاده به زیغال


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » مرغک سرود سرای

 

سرود گوی شد آن مرغک سرود سرای

چو عاشقی که به معشوق خود دهد پیغام

همی چه گوید ؟ گوید که : عاشقا ، شبگیر

بگیر دست دلارام و سوی باغ خرام


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » دیوان اشعار » به سفلگان

 

عَصیب و گُرده برون کن ، وزو زَوَنج نورد

جگر بیاژن و آگنج ازو بسامان کن

بجوش گردن و بالان و زیره باکن از وی

نمک بسای و گذر بر تَبَنْگوی نان کن

به گربه ده و به عَکّه سُپُرز وخیم همه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۱۰

 

خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد

که گاه مردم ازو شادمان و گه ناشاد

مباش غمگین یک لفظ یاد گیر لطیف

شگفت و کوته ، لیکن قوی و با بنیاد


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۱۶

 

ز هول تاختن و کینه آختنش مرا

همی گداخته همچون کُناغ تاخته گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۱۸

 

سزد که دو رخ کاریز آب دیده کنی

که ریز ریز بخواهدت ریختن کاریز


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۲۵

 

زواله اش چو شدی از کمان گروهه برون

ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی گِل


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۲۸

 

چگونه سازم با او چگونه حرب کنم

ضعیف کالبدم من نه کوهم و نه گوم

وفاش عاریتی ، عیب و عار او فانی

به عیب عاریتی چیز بر ، چرا فَنوم


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۲۹

 

تنی درست و هم قوت بادروزه فرد

که به ز منت و بیغار کوثر و تسنیم


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۳۳

 

هول تاختن و کینه آختنْش مرا

همی گداخته همچون کناغ و تافته تن


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۳۴

 

کسی که سامهٔ جبار آسمان شکند

چگونه باشد در روز محشرش سامان


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی مروزی
 

[۱] [۲]