گنجور

 
کسایی

سرودگوی شد آن مرغک سرودسرای

چو عاشقی که به معشوق خود دهد پیغام

همی چه گوید؟ گوید که: عاشقا، شبگیر

بگیر دست دلارام و سوی باغ خرام

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode