گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۰

 

سپید برف برآمد به کوهسار سیاهو چون درونه شد آن سرو بوستان آرای
و آن کجا بگوارید ناگوار شده‌ستو آن کجا نگزایست گشت زود گزای


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۳

 

مرا ز منصب تحقیق انبیاست نصیبچه آب جویم از جوی خشک یونانی؟
برای پرورش جسم جان چه رنجه کنم؟که: حیف باشد روح القدس به سگبانی
به حسن صوت چو بلبل مقید نظممبه جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
بسی نشستم من با اکابر و اعیانبیازمودمشان آشکار و پنهانی
نخواستم ز تمنی مگر که دستورینیافتم ز عطاها مگر پشیمانی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴

 

چنان که اشتر ابله سوی کنام شدهز مکر روبه و زاغ وز گرگ بی‌خبرا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲

 

هر آن چه مدح تو گویم درست باشد و راستمرا به کار نیاید سریشم وکیلا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۴

 

اگرت بدره رساند همی به بدر منیرمبادرت کن و خامش باش چندینا


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶

 

ندیده تنبل اوی و بدیده مندل اویدگر نماید ودیگر بود به سان سراب


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۰

 

بهارچین کن ازان روی بزم خانهٔ خویشاگرچه خانهٔ تو نوبهار برهمنست


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۴۲

 

ایا بلایه، اگر کارت تو پنهان بودکنون توانی، باری، خشوک پنهان کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۴

 

هر آن کریم که فرزند او بلاده بودشگفت باشد کو از گناه ساده بود


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۶

 

برو، ز تجربهٔ روزگار بهره بگیرکه بهر دفع حوادث ترا به کار آید


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۱

 

نهاد روی به حضرت، چنان که روبه پیربتیم وا تگران آید از در تیماس


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷۸

 

بسا کسا! که جوین نان همی نیابد سیربسا کسا! که بره است و فرخشه بر خوانش


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۳

 

چرا همی نچمم؟ تا چرا کند تن منکه نیز تا نچمم کار من نگیرد چم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۹۹

 

هنوز با منی و از نهیب رفتن توبه روز وقت شمارم، به شب ستاره شمارم


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۱۴

 

به نوبهاران بستای ابر گریان راکه از گریستن اوست این زمین خندان


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۱

 

هر آن که خاتم مدح تو کرد در انگشتسر از دریچهٔ رنگین برون کند زرین


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۲

 

به سرو ماند، گر سو لاله دار بودبه مورد ماند، گر مورد روید از نسرین


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۲۶

 

چنان که خاک سر شتی به زیر خاک شوینیات خاک و تو اندر میان خاک آگین


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۹

 

بتا، نخواهم گفتن تمام مدح ترابه شرم دارد خورشید اگر کنم سپری


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۸

 

به جمله خواهم یک ماهه بوسه از تو، بتابه کیچ کیچ نخواهم که فام من توزی


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی