گنجور

 
وطواط

اجل شمس دین ، ای بچشم عنایت

شده حال آزادگان را ملاحظ

نه ایام را جز شعار تو زینت

نه اسلام را جز جوار تو حافظ

بر جود تو ما حضر جود حاتم

بر فضل تو مختصر فضل جاحظ

عدو را پیام تو شر الصواعق

ولی را کلام تو خیر المواعظ