گنجور

 
وطواط

چاکران تو گه رزم چو خیاطانند

گر چه خیاط نیند ، ای ملک کشور گیر

بگز نیزه قد خصم تو می پیمایند

تا ببرند بشمشیر و بدوزند بتیر