گنجور

 
وطواط

مهی ، کندر سمرقند از لب او

نبات مصر را جان می فزاید

اگر طوطی طبع جان فزاید

بشاخ شکر نابش گراید

بشولد مر طبق را بر طریقی

که در تک آنچه باشد بر سر آید

پس آنگه بر سر شاخ فراغت

بهر لحنی ، که خواهی ، می سراید