گنجور

شمارهٔ ۷۹ - در مدح اتسز خوارزمشاه

 
رشیدالدین وطواط
رشیدالدین وطواط » قصاید
 

ببرد از من بناگاهان هوای مهر آن دلبر

نشاط از جان قرار از دل توان از تن خرد از سر

لب و خود و رخ و خط وی و جز او کرا دیدی

خط از سنبل رخ از لاله خدا ز سوسن لب از شکر؟

بری پیدا دلی پنهان رخی زیبا قدی نازان

قد از سرو و رخ از ماه و دل از آهن بر از مرمر

بقد و زلف و جعد و طره بر دست آن صنم گویی

گره از دام و پیچ از تاب و رنگ از شب خم از چنبر

بسان نور و فر و عکس لون چهر او ناید

گل از گلبن در از دریا مه از گردون می از ساغر

تو گویی شم و نم و دم و خوی بر دست شخص او

خوی از خیری دم از باده نم از نرگس شم از عنبر

چو باد و ابر و دود و برق آید در وثاق من

غم از رو زن بلا از کوی و رنج از بام و جور از در

نبرد فهم و وهم و مهر و امید اندر گیتی

امید از وصل و مهر از یار و وهم از شاه و فهم از زر

شهنشاهی که رسم و راه و روی و خوی او بستد

فروغ از روز و نور از شمع و زیب از ماه و فر از خور

ببزم و رزم و حزم و عزم گویی عاریت دارد

کف از حاتم هش از رستم تن از بیژن دل از حیدر

بخشم و حلم و عفو و طبع بردارد اگر خواهد

رگ از خاک و تگ از باد و نم از آب و تف از آذر

جهان را خسرو و سلطان و شاه و شهریار آمد

چه از دولت چه از طالع چه از منظر چه از مخبر

بعهد و دهر و شهر و چرخ خالی کرد عهد او

زمین از رنج و دهر از جور و چرخ از نحس و شهر از شر

جهاندارا ، سپاه و خیل و فوج و لشکرت دارد

دل از آهن تن از جوشن سر از خفتان بر از مغفر

شده ملکت بتو خوب و بدیع و دلکش و زیبا

چو طبع از باغ و راغ از شاخ و شاخ از برگ و برگ از بر

بخشت و تیغ و شل گرفته پیش تو آرند

پلنگ از شخ هز بر از که نهنگ از بحر و شیر از بر

تویی خورشید و شاه و شیر و سلطان اندرین عالم

هم از همت هم از حشمت از هیبت هم از گوهر

شده حضرت بتو خو بدیع و دلکش و روشن

چو شمع از شان کمان از شاخ و درع از حلقه تیر از پر

همی تا رنگ و بوی و جلد و نام تو پدید آرد

زر از سیم و می از آب و خز از موی و گل از عبهر

مبادا خالی و فرد و تهی هر روز خسرو را

دل از شادی و لب از خنده کف از جام و سر از افسربا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) | شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: سیاوش جعفری | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

در فهرست‌گذاری نسخه‌های خطی اشعار گنجور مشارکت کنید