گنجور

 
رشیدالدین وطواط

که کرد کار کرم مرد وار در عالم ؟

که کرد اساس ممالک ممهد و محکم ؟

عماد عالم عدل و سوار ساعد ملک

اساس طارم اسلام ، سرور عالم

ملک علو و عطارد علوم و مهر عطا

سماک رمح واسد حمله و هلال علم

سرور اهل محامد ، هلاک عمر عدو

سر ملوک و دلارام ملک واصل حکم

محمد اسم و عمر عدل ، کامر او دهر

ملوک وار در و رسم داد عدل و کرم

کلام او سحر حلال در همه کار

مراد او همه اعطای مال در هر دم

دل مطهر او همدم کمال علوم

در مکرم او مورد صلاح امم

رسوم عارک او کرده حکم عالم رد

سموم حملهٔ او کرده کار اعدا کم

هم او و هم دل او دار عدل را معمار

هم او و هم دم او درد ملک را مرهم

مدام طالع مسعود کرده حاصل او

همه رسوم مکارم ، همه علوم همم