گنجور

 
سوزنی سمرقندی

یک شهر همه حدیث آنروی نکوست

دلهای همه جهانیان بسته اوست

ما می کوشیم و دیگران میکوشند

تا دست کرا دهد کرا خواهد دوست