گنجور

 
سوزنی سمرقندی

ای از خر دجال بسی یافته بهر

یک گوش بر دست او و یک گوش بنهر

خر زهره و هم بحنه تا از تو بقهر

خرمهره جدا کنم چو خر زهره ز زهر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode