گنجور

 
خاقانی

ای داده تو را دست سپهر و دل دهر

از بخت تو را تخت و هم از دولت بهر

مهر تو کند به لطف و کین تو به قهر

از شوره گل، از غوره مل، از شکر زهر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode