گنجور

 
سوزنی سمرقندی

ای بنده طول عمر تو خواهنده از خدا

از بنده یک حدیثک موجز توان شنید

فصل زررز است، بدینگاه دست گیر

چندانکه نیمدانک بزر، رز توان خرید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode