گنجور

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۱ - رسیدن نامه ی ابن زیاد به حر و گفتگوی او با امام علیه السلام

 

دو لشگر چو دیدند او رازدور

که تازد همی سوی ایشان ستور

سوی او همه دیده بگماشتند

عنان های اسبان نگه داشتند

چو آمد نیاورد شه را درود

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۲ - رسیدن امام علیه السلام به زمین کربلا وایستادن اسب آن حضرت

 

از آن شد پیاده شه حق پرست

به زین دگر باره گی بر نشست

چنین تا به شش اسب را شد سوار

نگشتند زان شش یکی رهسپار

چو این دید شاه پیمبر نژاد

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۳ - نامه نوشتن حر به ابن زیاد وخبر دادن اورا از ورود امام علیه السلام به کربلا

 

چو درکربلا شاه خرگه فراشت

سپهدار حر – نامه ای برنگاشت

به فرزند مرجانه ی نابکار

که جا کرد درکربلا شهریار

چو بد خواه ازآن کار آگاه شد

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۴ - شرح حال ابن سعد لعین و پدرش سعد وقاص لعنته الله علیهما

 

درآن انجمن بود مردی پلید

که چشمی چو او کینه گستر ندید

ستم پیشه دون فطرتی پر فنی

جفا جوی و ناپاک و اهریمنی

سرشتش ز آتش نه از خاک بود

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۵ - پذیرفتن عمو سعد سرداری لشگر کوفه را وملامت کردن مردم او را

 

که این کار نستوده کارمن است

تبه گوهر آموزگار من است

بدو گفت سالار بی ننگ ونام

که رایت برافراز وبردار گام

به نو باوه ی ساقی سلسبیل

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۶ - مشورت کردن عمرسعد با پسران خود در جنگ نمودن با امام علیه السلام

 

کهین داشت نام نیا از پدر

به کردار بهتر زمهتر پسر

بداختر پدر گفت با آن دوتن

که هان ای دوفرزند دلبند من

شمارا دراین داوری چیست رای؟

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۷ - اندرز نمودن کامل دانا عمربن سعد را از جنگ نمودن با امام علیه السلام

 

بدی کامل پاک دین داشت نام

به دل کینه ها داشت ازشاه شام

به بن سعد زشت اختر بدسگال

چنین گفت آن کامل بی همال

که بینم بسی زار و پژمان تو را

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۸ - حکایت کردن کامل کیفیت دیر راهب رابرای ابن سعد ملعون

 

به باب تو ای مرد پرخاشگر

مرادوستی بود از این پیشتر

به سالی من واو سوی مرز شام

ابا کاروان می نهادیم گام

یکی روز بی زاد و بی راحله

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۰۹ - فرستادن ابن زیاد سپاه به سرداری عمر بن سعد به زمین کربلا

 

زکوفه برون تاخت زی کربلا

به خونریزی شاه اهل ولا

به همراه او از سپاه شش هزار

همه نیزه داران تازی سوار

دگر زاده ی قیس نا پاک زاد

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۰ - آمدن حبیت ابن مظاهر و مسلم بن عوسجه

 

رسید آنچه بر آل احمد – ستم

همه ازعرب بود نی از عجم

زکین رزم جستند با داورا

نه با سبط مظلوم پیغمبرا

کسی کو بود شاه دنیا و دین

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۱ - رفتن حبیب مظاهر به آوردن طایفه ای بنی اسد

 

شنیدم در آن دشت با شهریار

سپه بد هزار و پیاده هزار

دهم شب که شه کردشان آزمون

به گردش نماندند ازصد فزون

بد انسان که خواهد شدن گفته باز

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۲ - ذکر رسیدن نامه ی ابن زیاد بدبنیاد به عمر بن سعد

 

دگر روز آب شب که چرخ بلند

جهان را ردای شب ازتن فکند

هوا دم زرخشان رخ هورزد

سر از کوهسار آتش طور زد

سواری پدید آمد از گرد راه

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۳ - ذکر بستن ابن سعد آب را برروی امام علیه السلام

 

به فرزند مرجانه رفت آگهی

که فرمانده ی تخت شاهنشهی

بکنده به خرگاه چاهی شگرف

که آبش بود سرد – مانند برف

نوشت آن ستم گستر نابکار

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۴ - انجمن فرمودن امام(ع)با عمر بن سعد ملعون درمیان دو لشگر و چگونگی آن حال

 

شبی راد فرزند خیرالبشر

هیونی فرستاد سوی عمر

که ای کوفیان را سرانجمن

زلشگر بپیمای ره سوی من

بیا تا میان دو لشگر به هم

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۵ - نامه نوشتن ابن زیاد به ابن سعد وتحریص نمودن او را در جنگ با امام(ع)

 

یکی نامه بنوشت پر سر زنش

به بن سعد زشت اختر بدمنش

که آگاه گشتم تو را من زکار

که هر شب ابا شاه یثرب دیار

بسازی پی آشتی انجمن

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۶ - آوردن شمر ملعون نامه ی ابن زیاد را به کربلا

 

بد اختر برآشفت و با شمرگفت

که ای اهرمن آمده با تو جفت

تو این آتش فتنه افرختی

که تا حشر از آن عالمی سوختی

به نام من آوردی این ننگ را

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۷ - فرستادن امام انام حضرت عباس علیه اسلام رابرای مهلت خواستن ازمخالفین

 

چو گفت این ابولفضل (ع) راپیش خواند

بدان سرفراز این چنین راز راند

که زی لشگر کوفه شو رهسپار

ببین تا چه جویند از این کارزار؟

تنی بیست از یاوران را ببر

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۸ - برداشتن امام بیعت خویش را از اصحاب و رفتن گروهی از ایشان

 

چو گردید ازکین چرخ بلند

شه شرق درباختر شهربند

جگر گوشه ی سیدالمرسلین

حسین آن جهانداور بی قرین

برافراشته خرگه اندر نشست

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۱۹ - برداشتن امام علیه السلام بیعت خویش را از بنی هاشم و پاسخ ایشان

 

رها کردم از بند پیمانتان

درود خدا برتن و جانتان

شما هم سوی منزل خویشتن

بگیرید ره زین بزرگ انجمن

از آن سروران شبل شیر خدای

[...]

الهامی کرمانشاهی
 

الهامی کرمانشاهی » شاهدنامه (چهار خیابان باغ فردوس) » خیابان اول » بخش ۱۲۰ - بار دیگر برداشتن امام بیعت از انصار

 

پس آنگه دوباره به انصار گفت

که راز از شما نیز نبود نهفت

به هر جا که خواهید زین سرزمین

سپارید ره ای سواران دین

ازیدر سوی بنگه خود روید

[...]

الهامی کرمانشاهی
 
 
۱
۴
۵
۶
۷
۸
۲۲