گنجور

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۱

 

یا رب تو مرا عاشق صادق گردان

با عشق توَم دمی موافق گردان

من خود دانم که عشق کاری است بزرگ

من لایق آن نیم تو لایق گردان

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۲

 

یا رب تو مرا بُوی دلی روزی کن

در کوی دلم تو منزلی روزی کن

عمرم بگذشت و حاصلی نیست مرا

ای حاصل جمله حاصلی روزی کن

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۳

 

یا رب زبد و نیک جهانم بستان

دست هوس از دامن جانم بستان

آباد کن این دل خرابم به کرم

وز هر چه نه آن تست زانم بستان

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۴

 

یا رب تو به فضل خویش موزونم کن

وز دست فضول خویش بیرونم کن

لطف تو به هیچ بخششی کم نشود

چون بیم کمیت نیست افزونم کن

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۵

 

یا رب ز سرشک رخ زر و سیمم ده

یعنی قدم رضا و تسلیمم ده

در مکتب اخلاص و ره صدق و صفا

حرفی دو زصبر و شکر تعلیمم ده

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۶

 

یا رب من اگر چه عاصی و گمراهم

وز بدکاری فتاده در افواهم

اومید به رحمت تو می دارم از آنک

گویندهٔ لا اله الا اللهم

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۷

 

یا رب تو مرا زخواب بیداری ده

وز مستی غفلتم تو هشیاری ده

دریافتن آنچ مرا به بودَه است

من عاجزم ای خدا توَم یاری ده

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۸

 

یا رب ما را زخود هراسان گردان

بر ما ره رسم طلب آسان گردان

مردیم زعیب خویش ما را به کرم

از جملهٔ خویشتن شناسان گردان

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۴۹

 

یا رب تو مرا به ژنده ارزانی دار

غم را به من فکنده ارزانی دار

تاج و کمر و تخت به سلطان دادی

درویشی را به بنده ارزانی دار

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۰

 

یا رب تو نگه دار دلم را از غیر

تا ماند جان من مدام اندر سیر

بینایی ده به حضرت خویش مرا

خواهی تو به کعبه دار و خواهی در دیر

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۱

 

یا رب تو مرا به آبرو فرمان بخش

چون درد تو داده ای تومان درمان [بخش]

ای عالم مطلق و تو دانای به حق

بخشنده تویی به بخشش خودمان بخش

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۲

 

یا رب تو مرا به هیچ مغرور مکن

وز خویشتنم به هیچ مهجور مکن

از بهر رباطی و دهی ویرانه

درویشی را از دل من دور مکن

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۳

 

یا رب تو مرا به خلق محتاج مکن

عقلم به هوای طبع تاراج مکن

گر من دم معراج زنم این هوس است

از خاک در توَم تو بی تاج مکن

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۴

 

یا رب همه عمرم پی دین تو دوان

مگذار که باشم اینچنین سرگردان

یا در دل من زعشق یک قطره چکان

یا در جانم زشرع حرفی بنشان

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۵

 

یا رب زقناعتم توانگر گردان

وز نور یقین دلم منوّر گردان

اسباب من سوختهٔ سرگردان

بی منّت مخلوق میسّر گردان

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۶

 

یا رب تو دل مرا مصفّا گردان

وز خدمت غیر تو مبرّا گردان

کاری که صلاح ما در آن خواهد بود

بی منّت مخلوق مهیّا گردان

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۷

 

یا رب زشراب عشق سرمستم کن

یکباره به بند عشق پابستم کن

در هر چه نه عشق است تهی دستم کن

در عشق خودت نیست کن و هستم کن

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۸

 

یا رب به خودم هیچ نفس وامگذار

بر من در طبع بوالهوس وامگذار

هر چند که بر درت کم از هیچ کسم

از خویشتنم به هیچ کس وامگذار

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۵۹

 

از عشق تو هر لحظه فغان در بندم

بیم است که شوری به جهان در بندم

یا رب تو مرا به لطف توفیقی ده

تا باز کنم چشم و زبان در بندم

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الاول: فی التوحید و التقدیس و الذکر و نعت النبوة » شمارهٔ ۶۰

 

در سایهٔ رحمت تو خورشید شویم

وز لطف تو نیکبخت جاوید شویم

جز لطف تو اومید نداریم دگر

مپسند که از لطف تو نومید شویم

اوحدالدین کرمانی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۸۸
sunny dark_mode