گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۸۸

 

خواهی که بهین کار جهان کار تو باشد

زین هردو یکی کار کن از هر چه کنی بس

یا فایده ده آنچ بدانی دگری را

یا فایده گیر آنچ ندانی ز دگر کس


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۷

 

کاشانه نشین عشوه گری را چه کند بس؟

بی فتنه سر رهگذری را چه کند بس؟

بگداخت دل از ناله مگر این همه بس نیست

بیهوده امید اثری را چه کند بس؟

کیموس مپیمای و ز اخلاط مفرمای

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

غالب دهلوی
 

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۶۹ - مدح ملک مظفرالدین قزل ارسلان

 

کوی ظفر اقبال تو بر بود ز هرکس

المنته لله تعالی و تقدس

اثبات کرامات تو را حجت ظاهر

آنرا که دل و دیده بیناست همین بس

کز، یک اثر عزم تو مردود بماندند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اثیر اخسیکتی