گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

چون حرز توام حمایل آمود

سرهنگی دیو کی کند سود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

صاحب طرف ولایت جود

مقصود جهان جهان مقصود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر

 

با پشه‌ای آن چنان کند جود

که‌افزون کندش ز پیل محمود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی

 

جایی که بزرگ بایدت بود

فرزندی من ندارتت سود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

در عشق شکیب کی کند سود

خورشید به گِل نشاید اندود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

گفتا که عروس بایدم زود

تا گردم از این قبیله خشنود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۶ - سخن گفتن مجنون با زاغ

 

چون گرگ بره ز میش بربود

فریاد شبان کجا کند سود؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

روزی دو ز رنج ره برآسود

قاصد طلبید و شغل فرمود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

تا شب علم سیاه ننمود

ناله‌اش ز دهل زدن نیاسود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

هرجا که هوس رسیده‌ای بود

تا دیده بر او نزد نیاسود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

چون روزِ سپید روی بنمود

سیفورِ سیاه شد زراندود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

 

بلع ارنه دعای بلعمی بود

در صبح چرا دو دست بنمود‌؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

 

ای بند‌گشا‌ی جمله مقصود

دارای وجود و داور جود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

دیروز بدان نشان که فرمود

رفتم به در وثاق او زود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

دیرینه غمی که در دلش بود

در مرسلهٔ سخن برآمود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۸ - دیدن مادر مجنون را

 

بگذشت پدر شکایت‌آلود

من نیز گذشته گیر هم زود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۸ - دیدن مادر مجنون را

 

کوشیدنِ ما کجا کند سود‌؟

کاین کار فتاده بودنی بود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

در جنبش هر چه هست موجود

درجی است ز درج‌های مقصود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

هر شام کز این خم گل‌آلود

بر خنبرهٔ فلک شود دود

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۴ - صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی

 

آراستش آنچنان که فرمود

گل را به گلاب و عنبر‌آلود

نظامی
 
 
۱
۲