گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

زن گفت سخن چو راست خواهی

مردیست نه بندی و نه چاهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

می‌گردانم به روسیاهی

اینجا و به هر کجا که خواهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

گر زانکه نموده‌ام گناهی

معذور نیم به هیچ راهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

چون نیست مرا بر تو راهی

زین پس من و گوشه‌ای و آهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

آمد ز پی عروس خواهی

با طاق و طرنب پادشاهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

می‌گشت به هر بسیچ گاهی

مونس نه به جز دریغ و آهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

مه گر شکرین بود تو ماهی

شه گر به دو رخ بود تو شاهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

گفتا چه کسی ز من چه خواهی

ای من رهی تو از چه راهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

در زخم چنین نشانه گاهی

سالیست نشسته گیر و ماهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

کم گیر ز مزرعت گیاهی

گو در عدم افت خاک راهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

در پوزش تربتش پناهی

عذری ز روان او بخواهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

 

هر روز مسافری ز راهی

کردی بر او قرارگاهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

 

این نامه به نام پادشاهی

جان زنده کنی خرد پناهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

 

قسام سپیدی و سیاهی

روزی ده جمله مرغ و ماهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

 

ای چشمه خضر در سیاهی

پروانه شمع صبحگاهی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی

 

کردند چنانکه داشت راهی

بر تربت هردو روضه گاهی

نظامی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۴

 

در عشق پدید شد سپاهی

در سایه چتر پادشاهی

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۵

 

رو کرده به چتر پادشاهی

وز نور مشارقش سپاهی

مولانا
 

مولانا » مجالس سبعه » المجلس الثالث » مناجات

 

از خوردگهی به خوابگاهی

وز خوابگهی به بزم شاهی

مولانا
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۵۶

 

بر من بگذشت دی پگاهی

سروی و فرازِ سرو ماهی

زیبا بر و گردن و نغوله

آراسته کاکل و کلاهی

آشوبِ دلی هلاکِ جانی

[...]

حکیم نزاری
 
 
۱
۲
۳
۴