گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

هر حرفی از او شکفته باغی

افروخته‌تر ز شب چراغی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۱ - آغاز داستان

 

زلفش چو شبی رخش چراغی

یا مشعله‌ای به چنگ زاغی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۶ - سخن گفتن مجنون با زاغ

 

بر شاخ نشسته دید زاغی

چشمی و چه چشم چون چراغی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

 

در هر نظری شگفت باغی

شد هر بصری چو شب‌چراغی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

با آه چو من سموم داغی

کس بر نخورد ز چون تو باغی

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۸ - دیدن مادر مجنون را

 

افروزد هر شبی چراغی

بر جان نهدش ز دود داغی

نظامی
 

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۳۴

 

ساقی سحر است شبچراغی

تعمیر خرابه دماغی

یادش چقدر بها دارد

هر ناله ما کلید باغی

اسیر شهرستانی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳

 

ناگه بر زد بنعی زاغی

بر داغ دلم، فزود داغی

آذر بیگدلی
 
 
sunny dark_mode