گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۶

 

هم نظری هم خبری هم قمران را قمریهم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری
هم سوی دولت درجی هم غم ما را فرجیهم قدحی هم فرحی هم شب ما را سحری
هم گل سرخ و سمنی در دل گل طعنه زنیسوی فلک حمله کنی زهره و مه را ببری
چند فلک گشت قمر تا به خودش راه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۸

 

سنگ مزن بر طرف کارگه شیشه گریزخم مزن بر جگر خسته خسته جگری
بر دل من زن همه را ز آنک دریغ است و غبینزخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری
بازرهان جمله اسیران جفا را جز منتا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری
هم به وفا با تو خوشم هم به جفا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۲

 

طوطی و طوطی بچه‌ای قند به صد ناز خوریاز شکرستان ازل آمده‌ای بازپری
قند تو فرخنده بود خاصه که در خنده بودبزم ز آغاز نهم چون تو به آغاز دری
ای طربستان ابد ای شکرستان احدهم طرب اندر طربی هم شکر اندر شکری
یوسف اندر تتقی یا اسدی بر افقییا قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمری
ساقی این […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۹۶

 

می شکفد گل به چمن تا ز نسیم سحری
وه چه خوشی گر نفسی پهلوی من باده خوری
گر ز خرابی منت نیست خبر رنجه مشو
مستی حسن ترا شاید اگر بی خبری
آهن و سنگ آب شود ز آه دل غم خور من
نرم نگردد دل تو وه چه عجب جانوری
هر کسی از پیرهنت رشک برد در برتو
من ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸۶

 

بی خبر از خود مگذر، جانب دل هم نظری

ای چمنستان جمال‌، آینه دارد سحری

زندگی یک دو نفس‌، این همه پرواز هوس

کاغذ آتش زده‌ای سر خوش مست شرری

بر هوس نشو و نما، مفت خیالست بقا

ورنه در اقلیم فنا، یأس ندارد هنری

آه درین دشت هوس نیست به ‌کام دل‌ کس

مشت غباری که بچیند نمی از چشم تری

بی‌تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۹۰

 

مزد تلاشم به رهت دیده ندارد گهری

آبله‌ای ‌کو که نهم در قدم خویش سری

نیست درین هفت چمن چون قدت ای غنچه دهن

گلبن نیرنگ ‌گلی سرو قیامت ثمری

گر جرس آید به نوا ور ز سپند است صدا

غیر من بی سر و پا ناله ندارد دگری

بر قد خم سنگ مزن شیشهٔ رنگم مشکن

تا بکشد نالهٔ من کوه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی