گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

 

اگر بودیش صد دیوار در پیش

ندیدی تا نکردی روی او ریش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

 

ز هر نقشی که او را آمدی پیش

به نیک اختر زدی فال دل خویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظرهٔ خسرو با فرهاد

 

بگفتا گر کند چشم تو را ریش‌؟

بگفت این چشم دیگر دارمش پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

به دانگی گرچه هستم با تو درویش

توانگر‌وار جان را می‌کشم پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

ندانم خصم را غالب‌تر از خویش

که در مغلوب و غالب نام من بیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۰ - آگاهی خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد و کشتن فرهاد به مکر

 

اگر صد گوسفند آید فرا‌پیش

بَرَد گرگ از گله‌، قربانِ درویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۴ - صفت داد و دهِش خسرو

 

نخستین صف توان‌گر داشت در پیش

دویم صف بود حاجت‌گار و درویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۴ - صفت داد و دهِش خسرو

 

چو در بیمار دیدی چشم درویش

گرفتی بر سلامت شکر در پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۵ - شنیدن خسرو از اوصاف شِکر خانمِ اسپهانی (اصفهانی)

 

و گر نتوان که پنهان داری از خویش

مده خاطر بدان یعنی میندیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۵ - شنیدن خسرو از اوصاف شِکر خانمِ اسپهانی (اصفهانی)

 

اگر صد وجه نیک آید فراپیش

چو وجهی بَد بُوَد ز‌آن بَد بیندیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

 

سر افکنده فلک دریا‌صفت پیش

ز دامن دُر فشانده بر سر خویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۹ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

رها کن نام شیرین از لب خویش

که شیرینی دهانت را کند ریش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۲ - پاسخ خسرو شیرین را

 

تو در آیینه دیدی صورت خویش

به چشم من دُری، صد بار از آن بیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۲ - پاسخ خسرو شیرین را

 

مبادا چشم کس بر خوبی خویش

که زخم چشم، خوبی را کند ریش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۳ - پاسخ دادن شیرین به خسرو

 

تو را گر ناگواری بود از این بیش

ز شکر ساختی گل‌شکر خویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

نخواهی کاریم در خانهٔ خویش

مبارک باد گیرم راه در پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۶ - پاسخ خسرو شیرین را

 

چو کوری کاو نبیند کوری خویش

به صد گونه کشد عیبِ کسان پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۸ - بازگشتن خسرو از قصر شیرین

 

سر از پس مانده می‌شد با دل ریش

رهی بی‌خویشتن بگرفته در پیش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

گرفتش دست و یکسو برد از آن پیش

حکایت کرد با او قصه خویش

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

نگار خرگهی با مطرب خویش

غم دل گفت کاین برگو میندیش

نظامی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode