گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

دلم افتاد در مهرت به ناکام

شنابان همچو گوری مانده در دلم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۶ - فریفتان دایه ویس را به جهت رامین

 

من امید از جهان بریدمم

که ویرو را به جواب اندر بدیدم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۷ - اندر باز آمدن دایه به نزدیک رامین به باغ

 

مرُو را دید رامین سخت حرّم

چو کشتی خشک گشته یافته نم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۷ - اندر باز آمدن دایه به نزدیک رامین به باغ

 

چو من بینم شما را هر دو باهم

نباشد در جهان زان پس مرا غم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۰ - رسیدن ویس و رامین به هم

 

نهادش همچو مهر رام محکم

نگارش همچو روی ویس خرم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۰ - رسیدن ویس و رامین به هم

 

پس آنگه ویس و رامین هر دو با هم

ببستند از وفا پیمان محکم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۰ - رسیدن ویس و رامین به هم

 

دل رامین سراسر خسته از غم

نهاده ویس دل بر وی چو مرهم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۳ - رفتن ویس از مرو شاهجان به کوهستان

 

گر از فرمانت لختی سر بتانم

سراندر پیش خود افگند یابم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۴ - رفتن رامین به همدان به جهت ویس

 

چو بیرون آمد از دروازه خرم

شد از تیمار هجرش نیمه ای کم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

تو آنجا پیش دینداران عالم

بدان آتش بخور سوگند محکم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

به سان دلبری در لعل و ملحم

گرازان و خورشان مست و خرّم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

دو عاشق را شده چون باغ خرم

از آن شادی کجا بودند باهم

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

چراغ نیکوان ویس گل اندر

به شادی و به رامش با دلارام

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۴
۷۳