گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بدو زیباست ملک و پادشایی

که هرگز ناید از ملکش جدایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

نفرمایی که آراید سرایی

بدین سان جز حکیمی پادشایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

خداوندی که فرمانش روایی

چنین دارد همی در پادشایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶ - گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر

 

چو من در وصف او گویم ثنایی

و یا بر بخت او خوانم دعایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶ - گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر

 

همیدون پندهای پادشایی

دو بهره باشد اندر پارسایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸ - آغاز داستان ویس و رامین

 

ز دیدارش دَمَندِه روشنایی؛

چو خورشیدِ جهان فَرِّ خُدایی.

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

زن ارچه خسروست ار پادشایی

و گر خود زاهدست ار پارسایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۶ - اندر صفت جنگ موبد و ویرو

 

نمودش تیره شب راه رهایی

ز تاریکی بُد او را روشنایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

نه از تیمار او یابی رهایی

نه نیز آرام یابی در جدایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

تو نیز اکنون همی جویی هوایی

که هم فردا شود بر تو بلایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۳ - آگاهى یافتن دایه از کار ویس و رفتن به مرو

 

به غمزه جان ستانی دل ربایی

به بوسه جان فزایی دل گشایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

چو سالی بگذرد پس برگشایی

رهی گرددت چون یابد رهایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

هم از خوبی هم از کشور خدایی

سزا بر وی دو گونه پادشایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

در بسته ز پیشم بر گشایی

به روی ویسه‌ام راهی نمایی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

بگو تا روی فرخ کی نمایی

بدیدارم دگر باره کی آیی

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۵۳
sunny dark_mode