گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

 

نروید تخم کس بی‌دانه عشق

کس ایمن نیست جز در خانه عشق

نظامی گنجوی
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

میی دارد در آن خمخانهٔ عشق

که بیشک آن خورد دیوانهٔ عشق

عطار نیشابوری
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۴ - سخن در عشق

 

منوش از دهر جز پیمانهٔ عشق

میاور یاد جز افسانهٔ عشق

عبید زاکانی
 

رضی‌الدین آرتیمانی » گوهر عشق

 

نداند عقل راه خانهٔ عشق

که عقل کل بود دیوانهٔ عشق

رضی‌الدین آرتیمانی
 

نوعی خبوشانی » مثنوی سوز و گداز » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

می شوقم ده از پیمانهٔ عشق

که جوشد برلبم پروانهٔ عشق

نوعی خبوشانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۴۹

 

فکندم رخت در میخانۀ عشق

کشیدم دُردی از پیمانۀ عشق

به بحر اشک خونین غوطه خوردم

ربودم گوهر یکدانۀ عشق

مخوان زاهد به فردوسم که الحق

[...]

غبار همدانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۶ - توضیح

 

گرم ویرانه کرد افسانه عشق

گنه آباد بادا خانه عشق

صفای اصفهانی