گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۱ - در عین العیان توحید گوید

 

اگر عین یقین اینجا نباشد

دراین ره مرد دل دانا نباشد

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

عیان لا شود جز لا نباشد

حقیقت جان به جز یکتا نباشد

عطار نیشابوری
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۷

 

چو رویِ یارِ من زیبا نباشد

قمر در خانۀ جوزا نباشد

چه می گویم که تابِ ماهِ رویش

فروغِ مهرِ گردون را نباشد

چو خدّش لالۀ حمرا نروید

[...]

حکیم نزاری قهستانی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۷

 

دل عاشق چرا شیدا نباشد

به عشق اندر جهان رسوا نباشد

نگویی تا به کی، ای شوخ دلبر

ترا پروای حال ما نباشد

به بستان لطافت سرو باشد

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۵۸

 

دل عاشق چرا شیدا نباشد

به عشق اندر جهان رسوا نباشد

نگویی تا بکی ای شوخ دلبند

تو را پروای وصل ما نباشد

به بستان ملاحت سرو باشد

[...]

جهان ملک خاتون
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۴۲ - پاسخ دادن شیرین پرستاران را

 

که کس را آگهی از ما نباشد

میان ما کسی را جا نباشد

وحشی بافقی
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۱۰۷

 

کسی کآگه ز حال ما نباشد

گرم شنعت کند بی جا نباشد

بداند هر که بیند آن پریرو

که فایز بی سبب رسوا نباشد

فایز
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۵ - در نفرت مجالست غنی با فقیر

 

بگفتا هیچیک زینها نباشد

سرم سرگرم این سودا نباشد

صامت بروجردی