گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بدان تا نور مهر و دیگر اجرام

رسد ز انجا بدین الوان و اجسام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

فزونیهای آن را کرد اجسام

یکایک را دگر جنس و دگر نام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴ - گفتار اندر ستایش خواجه ابو نصر منصور بن مهمد

 

ز پیروزی به دست آرد همه کام

ز بهروزی به چنگ آرد همه نام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶ - گفتار اندر ستایش عمید ابو الفتح مظفر

 

ز فتحش کنیت آمد وز ظفر نام

ازیرا یافته‌ست از هر دوان کام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

رواکام آمدی یا نا رواکام

ازین هر دو کدامین برنهم نام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

ازین راه آمده‌ستم نارواکام

پس او داند که چونم برنهد نام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۳ - آمدن زرد پیش شهرو به رسولى

 

ز دامادیش با شه نیست جز نام

کس دیگر همی یابد ازُو کام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۷ - آمدن شاه موبد به گوراب به جهت ویس

 

چو خورشید بتان ویس دلارام

تن خود دید همچون مرغ در دام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۷ - آمدن شاه موبد به گوراب به جهت ویس

 

ز کام تو بیاراید مرا کام

ز نام تو بیفزاید مرا نام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

کجا داماد نادیده یکی کام

جهان بنهاد بر راهش دو صد دام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۹ - نامه نوشتن موبد نزد شهرو و فریفتن به مال

 

بلورین بود و زرین هفتصد جام

به سان ماه با زهره‌گه بام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۹ - نامه نوشتن موبد نزد شهرو و فریفتن به مال

 

بمانده ماهی از رفتن به ناکام

تو گفتی ماهی است افتاده در دام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۱ - دیدن رامین ویس را و عاشق شدن بر وى

 

به راه اندر همی شد با دلارام

به همراهیش دل بنهاده ناکام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۲ - رسیدن شاه موبد به مرو با ویس و جشن عروسى

 

ز بس بر بامها از روی گل فام

همی تابید صد زُهره زِ هر بام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۳ - آگاهى یافتن دایه از کار ویس و رفتن به مرو

 

چو او را بود ناکامی به فرجام

مبیند ایچ کس دیگر ز من کام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

ز پیش آنکه او جوید ز من کام

ترا گسترد باید در رهش دام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۴ - اندر بستن دایه مر شاه موبد را بر ویس

 

هنوز او زنده بود از بخت ناکام

فرو مرد از تنش گفتی یک اندام

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۵ - بغایت رسیدن عشق رامین بر ویس

 

چنین رویی بدین زیب و بدین نام

ز مهر ویس بی دل بود و بی کام

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
۳
۶