گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

به عشق‌اندر صبوری خام‌کاری است

بنای عاشقی بر بی‌قراری است

نظامی گنجوی
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۳۴ - جواب

 

وجود اندر کمال خویش ساری است

تعین‌ها امور اعتباری است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۴۵ - تمثیل در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظهٔ مرگ

 

دو دیگر زان ممات اختیاری است

سیم مردن مر او را اضطراری است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۴۸ - جواب

 

جهان خود جمله امر اعتباری است

چو آن یک نقطه که اندر دور ساری است

شیخ محمود شبستری
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۳۵ - عاشق شدن خورشید بر جمشید

 

که شاها، این گهرهای نثاری است

نه زیبای قبول شهریاری است

سلمان ساوجی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۲

 

سگ کویش به من دربند باری است

عزیزی را سر و سودای خواری است

مرا هست از سگش هم چشم باری

گدا را آرزوی شهر یاری است

چو آید در حریم دل خیالش

[...]

کمال خجندی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش سوم - قسمت اول

 

آدمی تر پی علف خواری است

از پی زیرکی و هشیاری است

شیخ بهایی
 

نوعی خبوشانی » مثنوی سوز و گداز » بخش ۱۴ - صفت بهار و شرح حال خویش در زندان و خاتمه

 

مرا زین ننگ و نام امیدواری است

که ننگ رستگاری شرمساری است

نوعی خبوشانی
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۷

 

نگار من عجب زیبا نگاری است

نگار سرو قد گلعذاری است

به شهرآشوب رخ، آشوب شهریست

بشور انگیز قد، شور دیاری است

به قید زلف طرفه صید بند است

[...]

رفیق اصفهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱

 

جلایر کاتب مطلب نگاری است

محرر کهنه سررشته داری است

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۲

 

جرید افکن، تقلا زن، سواری است

تفنگ اندازی، و نیزه گذاری است

قائم مقام فراهانی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۹ - گل خودرو

 

بگفتا نام هر کس در شماری است

مرا نیز اندرین ملک، اعتباری است

پروین اعتصامی