گنجور

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۱۷ - تعریف ورود شاهجهان به کشمیر

 

درین بستان طراوت پایدارست

تذرو سرو این گلشن، بهارست

قدسی مشهدی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۵

 

هوس دل را شکست اعتبارست

به یک مو حسن چینی ریش‌دارست

ز ننگ تنگ‌چشمیهای احباب

به هم آوردن مژگان فشارست

دل بی‌کینه زین محفل مجویید

[...]

بیدل دهلوی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱

 

نه رستم مثل او شیرین سوارست

نه نیرم هم چو او در کارزارست

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱۹

 

ندانی این جهان بی اعتبارست

نه در کارش کسی را اختیارست؟

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱۹

 

ازین محرومیش دل ریش و زارست

که این ظلمی به او از روزگارست

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۳۰

 

عفونت هم، چو از او یادگارست

به ما زان همدم اندر هر دو دارست

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۳۳

 

هر آن امری که حکم کردگارست

شوم راضی که او دانای کارست

قائم مقام فراهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۲ - جواب

 

که دریای ولایت بی کنارست

کسی داند که سباح بحارست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۲ - جواب

 

کسی کز این تجلی کامگارست

اگر در ده بود شاه دیارست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۲ - جواب

 

که انوار حقیقت در کنارست

میان ما منیت پرده دارست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۲ - جواب

 

چنینست آنکه سلطان دیارست

که سر او نهان و آشکارست

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۶ - توضیح

 

ترا قاف منیت پرده دارست

گذر زین قاف سیمرغ آشکارست

صفای اصفهانی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۴

 

که یا رب بچّه‌بازی خود چه کارست

که بر وی عارف و عامی دُچارست

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۹

 

نه مِهرش را نه کینش را قرارست

نه آنش را نه اینش را مَدارَست

ایرج میرزا
 
 
۱
۸
۹
۱۰