گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

بزرگان خراسان ایستاده

سراسر روی زی آتش نهاده

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

خوشا ویسا به خنده لب گشاده

لب آنگه بر لب رامین نهاده

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۵ - عروسى کردن رامین با گل

 

گلی با بوی مشک و رنگ باده

فرتته کِشته رضوان آب داده

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۲ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

من اندر برف و باران ایستاده

تو چشم مردمی بر هم نهاده

فخرالدین اسعد گرگانی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode