گنجور

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷

 

اگر ساقی نگردد شب انیسم

غریبی می کشم در کوی مهتاب

نسازم تا قدح را عینک خویش

نیفتد چشم من بر روی مهتاب

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۱۲۶

 

غم از دل می برد آواز مطرب

رگ شادی ست تار ساز مطرب

کند منقار بلبل عشقبازی

به مضراب نواپرداز مطرب

به «یاحی» زنده سازد مرده ها را

[...]

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۱۳۴

 

قدم بیرون منه از عالم آب

درین دریا، فروکش کن چو گرداب

بسی فیض است در شب زنده داری

مده چشم قدح را فرصت خواب

دلم سوراخها دارد چو طنبور

[...]

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۱۵۶

 

چو مژگان جز به قصد دیدن غیر

نمی افتد به ما هرگز نگاهت

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۱۶۶

 

به مردم قرض دادن بینوایی ست

ز مردم حق طلب کردن گدایی ست

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۱۷۳

 

چه سان خود را ز عشقت باز دارم؟

ز من کاری که آید عشقبازی ست!

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۲۳۰

 

دهد گردون عوض یک دسته خارم

اگر گلدسته ای از دست من رفت

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۲۴۹

 

دمیده دانه ما از زمین تلخ

نگردد از چه دست خوشه چین تلخ

ز تلخی لطف دارد دختر رز

نگوید از چه رو آن نازنین تلخ

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۲۹۲

 

مرا قسمت به راهی گشت رهبر

که صد دریای خون در هر قدم بود

درین خمخانه دیدم ظرفها را

شراب عافیت بسیار کم بود

غم از بی غمگساریها ست در عشق

[...]

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۲۹۶

 

به زلفت شانه گر محرم نمی شد

دلم از دست او درهم نمی شد

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۳۰۲

 

گل ما را به آب غم سرشتند

مجو شادی ز خاک این غم آباد

نمی دانم چه دید از سرنوشتم

که می گرید قلم در دست استاد

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۳۶۴

 

ز شور جلوه گاهش می توان یافت

کزان قامت، قیامت می تراود

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۳۶۸

 

گل خورشید اگر گلدسته می شد

به تار سنبل او بسته می شد

دو ماه نو چو یک ابروی او نیست

اگر صد ره به هم پیوسته می شد

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۴۲۲

 

زگل بی بهره ام وز آشیان دور

چه سازد کس، زمین سخت، آسمان دور

کجا ما و کجا ایام وصلش

بود از موسم گل، زعفران دور

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۴۲۹

 

کنم چون یاد ایام وصالش

نیاید بر زبانم غیر افسوس

اگر آن بت ز میخواری کشد دست

قدح فریاد بردارد چو ناقوس

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۴۵۲

 

نگیرم چون سر زلف سیاهش؟

که خود پرورده ام از دود آهش

محبت داد ما را سرزمینی

که آب دیده می خواهد گیاهش

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۴۷۹

 

دماغم خشک و لب [خشک] و دهان خشک

دو چشمم تر، گلو خشک و زبان خشک

چو گردد کشتی ما گرم رفتار

کنار بحر تر گردد، میان خشک

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۴۸۹

 

هوس پرورده زلف بتانم

نمی روید ز خاکم غیر سنبل

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۵۰۲

 

شب از رنج خمار آزرده بودم

نمی خوردم پیاله، مرده بودم!

به ذوق آنکه پاشم بر قبایت

گل مهتاب را افشرده بودم

نشد میلم به آهنگ کمانچه

[...]

طغرای مشهدی
 

طغرای مشهدی » گزیدهٔ اشعار » ابیات برگزیده از غزلیات » شمارهٔ ۵۱۶

 

نشاط از سبزه مینا ندیدم

طرب از لاله صهبا ندیدم

بسی دیدم قد بالابلندان

بدین خوبی قد و بالا ندیدم

طغرای مشهدی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode