گنجور

 
طغرای مشهدی

گل خورشید اگر گلدسته می شد

به تار سنبل او بسته می شد

دو ماه نو چو یک ابروی او نیست

اگر صد ره به هم پیوسته می شد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode