گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۹۴

 

چو نیکبخت شدی ایمن از حسود مباشکه خار دیدهٔ بدبخت نیکبختانند
چو دستشان نرسد لاجرم به نیکی خویشبدی کنند به جای تو هر چه بتوانند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » نکوهش بی‌خبران

 

همای دید سوی ماکیان بقلعه و گفتکه این گروه، چه بی‌همت و تن آسانند
زبون مرغ شکاری و صید روباهندرهین منت گندم فروش و دهقانند
چو طائران دگر، جمله را پر و بال استچرا برای رهائی، پری نیفشانند
همی فتاده و مفتون دانه و آبندهمی نشسته و بر خوان ظلم مهمانند
جز این فضا، به فضای دگر نمیگردندجز این […]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - مرا بدانند آن‌ها که شعر می‌دانند

 

چو سوده دوده به روی هوا برافشانندفروغ آتش روشن ز دود بنشانند
سپهر گردان آن چشم‌ها گشاید بازکه چشم‌های جهان را همه بخسبانند
از آن سبیکهٔ زر کافتاب گویندشزند ستامی کان را ستارگان خوانند
چنان گمان بودم کاسیای گردون راهمی به تیزی بر فرق من بگردانند
ز آب دیدهٔ گریان چو تیغم آب دهنداز آتش دل سوزان مرا بتفسانند
کنند […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳

 

جماعتی که مرا توبه کار می‌خوانندز عشق توبه بکردم، بگوی: تا دانند
به بند عشق چو شد پای تا سرم بستهبه پند عقلم ازین کار منع نتوانند
ولایتیست دل و عشق آن صنم سلطاندر آن ولایت باقی گدای سلطانند
مکونات جهان را تو قطرها پندارکه آب خویش به دریای عشق می‌رانند
مجاهدان طلب را چو کاروان سلوکبه کوی عشق […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات از رسالهٔ جلالیه » شمارهٔ ۱۶

 

تبارک الله ازین پادشاه وش صنمیکه مردمش ز بت خود عزیزتر دانند
کنند جای دگر بندگی ولی او رابه صدق دل همه جا پادشاه خود خوانند


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۵۷

 

مجاوران صوامع مگر نمی دانند
که ساکنان خرابات عشق مردانند
قلم به حرف خطا می کشند در قومی
که بر جریده محصول حاصل ایشانند
بهشت و دوزخ ایشان حضور و غیبت اوست
اگر نه غافل از اینند و فارغ از آنند
رحیق و کوثر و حور و قصور و طوبی را
به یک نظر بدهند و غنیمتی دانند
چه حاجت آتش دوزخ که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری