گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۰۷

 

اگر ریش خواجه ببرند پاکرسن گر بگیرد به بسیار چیز
که تا پاردم سازد از بهر آنکبود پاردم بر گذرگاه تیز


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۹

 

چو عشق آمد ای عقل خیز و گریز
که خاشاک نکند به آتش ستیز
اگر دیده خواهد که یابد دلم
بگو خاک پایش به مژگان ببیز
سر خود به نیغ تو خواهم فروخت
که به زین ندارم خریدار نیز
چو دید آهر از دور آن چشم مست
روان از همانجا بگشت و گریز
از دل ریخت آن غمزه خون کمال
اگر می نهم جرم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی